بازاریابی اجتماعی

ظلم بر خویش کند هرکه نخواند ما را

بررسی تاثیربیماری هراسی درانگیزه یادگیری ومشارکت همگانی دریاد گیری و انتقال آموزشها در مورد ایدز

بسمه تعالی

 

موضوع:بررسی تاثیربیماری هراسی درانگیزه یادگیری ومشارکت همگانی دریاد گیری و انتقال آموزشها در مورد ایدز در شهرستان اردل سال 1387

نویسندگان:امیرعلی ناطق ،دکتراحمدریئسی. هومان همتی.تیمورعسگری کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقاله ارسال وپذیرش شده در همایش بین الملی حقوق بشر وایدز

دردوقالب:سخنرانی وپوستر

مقدمه :  ایدز (AIDS یا Acquired immune deficiency syndrome) به معنی نشانگان نقص ایمنی اکتسابی می‌باشد ،این بیماری حاصل تکثیر ویروس اچ آی وی (Human Immunodeficiency Virus) در بدن میزبان است که باعث تخریب دستگاه ایمنی بدن انسان می‌گردد.ایدز معضلی پزشکی- بهداشتی است که ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن بسیار گسترده‌ است. در سال ۱۹۹۶‌، سازمان ملل متحد ایدز را نه تنها به عنوان یک مشکل سلامتی مورد توجه قرار داد بلکه آن را یک مسئله بر سر راه پیشرفت بشری برشمرد. ایدز قابل پیشگیری است  و فرآیند آموزش نقش اصلی را در پیشگیری از ایدزبه عهده دارد. از یک طرف  ایدز از نظر اپیدمیولوژیک دائماً تغییر شکل میدهد و هر زمان در گروهی متفاوت شیوع می یابد و از طرف دیگر عکس العمل گروههای مختلف در مقابل آن متفاوت است بنابر این ما به آموزشی پویا که علاوه برتمرکز برگروههای پرخطر بتواند سایر گروهها را نیز پوشش دهد نیازمندیم. در زمینه آموزش و افزایش آگاهی جامعه در زمینه ایدز از تجارب موفق دیگر نقاط دنیا الگوبرداری شده استکه نتایج مؤثری را در بر داشته است ، هرچند اجرای این اقدامات لازم می باشد ولی همزمان با این اقدامات انجام تحقیق و پژوهش در فرهنگ بومی وحتی خرده فرهنگها در زمینه باورها وتابوها وهراس ها وتردیدها به منظور تبدیل تهدید ها به فرصت و بهره برداری لازم از واقعیت های اجتماعی در طراحی برنامه های آموزشی ضروری می باشد. لذا مطالعه حاضر به این منظور انجام گردید.

مواد و روشها:  مطالعه حاضر ،پزوهشی است در زمینه ارزیابی نحوه انتقال مفاهیم آموزشی ایدز  و چگونگی برخورد گروه های هدف با محتوای آموزشها بود که با استفاده از پرسشنامه خود ساخته در سه گروه دانش آموز(250 نفر) ومربیان آموزشی (250 نفر)واولیاء دانش آموزان (250 نفر)انجام گردید. جامعه آماری مورد بررسی به روش چند مرحله ای و بصورت تصادفی ساده از بین جمعیت شهرستان اردل انتخاب شد.ابتدا وضعیت اثربخشی آموزشهای ارایه شده توسط بهورزان وکاردانها توسط پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفت.وبراساس شاخصهای بدست آمده نمودارهای مورد نظر با بهره گیری از نرم افزارspss تهیه گردید.و به افرادی که عدم اطلاع ویا عدم اطلاع کافی را علامت زده بودند.مراجعه و سوال شد:آیا تمایل به آشنایی بهتری با ایدزدارید؟

یافته ها.: نتایج تحقیق نشان داد که میزان بیماری هراسی در هر سه گروه وجود داشت ولی در والدین به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزان و معلمان بود( p<0/001 ) و اکثر والدین مایل نبودند به خاطر هراس از بیماری در مورد آن حرف بزنند.حتی معلمانی که اطلاعات سودمندی از ایدز داشتند تمایلی جهت ارایه آن در زمان غیر درس به دانش آموزان نشان نمی دادند. همچنین بیماری هراسی با افزایش تحصیلات کاهش می یابد و انگیزه مشارکت در فرآیند آموزش را دچار اختلال می نماید و از طرفی بیماری هراسی در زمینه سه بیماری ایدز ، سل و سرطان شدیدتر است و افراد بیمارهراس تمایل کمی به سوالات در زمینه های پیشگیری از بیماری تابو دارند.  و در صورت شبه ویا اقدام به رفتار پر خطر به صورت شدیدا وسواسی  دچار هراس شده وسوالات بیشماری را ارایه می دهند.

آزمون دانشی

نام آموزش ارایه شده

میانگین5/76

تغذیه

میانگین96

اعتیاد

میانگین4/39

ایدز

میانگین88

سیگار

میانگین73

بیماری های سنین مدرسه

 

 

جدول بررسی اولیه دانش آموزان-میانگین از 100

 

آموزش های پیشنهادی جهت انتخاب آزاد

موافق دانش آموز

موافق مربی

موافق والدین

ایدز

38درصد

49درصد

11درصد

سل

41درصد

54درصد

17درصد

سرطان

48درصد

62درصد

26درصد

انفلونزا

89درصد

88درصد

100درصد

سرماخوردگی

100درصد

81درصد

100درصد

بیماریهای گوارشی

88درصد

91درصد

79درصد

تغذیه

100درصد

100درصد

100درصد

بهداشت دهان ودندان

98درصد

100درصد

94درصد

بهداشت روان

91درصد

93درصد

89درصد

بیماریهای مشترک انسان ودام(هاری...

73درصد

86درصد

69درصد

مسمومیت ها

79درصد

85درصد

83درصد

 

 

 

 

جدول بررسی تمایل  به شرکت در برنامه های آموزش مختلف بهداشتی 3گروه هدف در بهداشت مدارس

 

 

 

 

بحث  ونتیجه گیری:نتایج نشان داد در بسیاری مناطق صرفاً هراس از یک بیماری باعث پیجویی افراد برای دانستن و انتقال دانسته ها نمی گردد و چه بسا افراد از موضوع مورد بحث فرار کنند و با نادانسته های خود معضلاتی بیشمار ی جهت خود، خانواده و اطرافیانش ایجاد نمایند.لذابا توجه به اینکه کشورایران از اقوام وخرده فرهنگ های بیشماری برخوردار است.نیاز به بررسی های گسترده و سیستماتیک تابوهایی که اثر آموزش های بهداشتی استراتژیک را تحت تاثیرقرار می دهند احساس می گردد. از جهتی در صورت نادیده گرفتن این مهم باید یاد مان باشد بسیاری ازمهاجرت هایی که به شهرهای بزرگ وحاشیه شهرهای بزرگ صورت می گیرداز مناطق کمتر توسعه یافته بوده که دارای تابوهای مشابه ای می باشندو نادانستن آنها باعث آسیب به سایر گروههای شهرنشین گردیده و تهدیدی جدی جهت سلامت جامعه محسوب می گردند.لذا پیشنهاد می گردد در طراحی هر نوع برنامه آموزشی در گروه های هدف براساس بافت اجتماعی و فرهنگی پیش بینی های لازم مبتنی بر بررسی و نیازسنجی صورت پذیرد.

کلمات کلیدی: بیماری هراسی ، آموزش بهداشت ، پیشگیری ، ایدز

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی ام مهر 1387ساعت 19:40  توسط امیر علی ناطق  | 

جهانی بدون خشونت وحادثه برای کودکان بنا کنیم 16مهر روزجهانی کودک گرامی باد

+ نوشته شده در  شنبه بیستم مهر 1387ساعت 1:33  توسط امیر علی ناطق  | 

بومی سازی تغذیه علمی در مناطق روستایی ایران

بسمه تعالی

 

نام نویسندگان:- هومان همتی کارشناس تغذیه شبکه شهرستان بروجن -امیرعلی ناطق:کارشناس آموزش سلامت شبکه شهرستان اردل

محل فعالیت:دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد-استان چهارمحال بختیاری

مقدمه:در سی سال اخیر پیشترفت های شگرفی در عرصه سلامت  کشورروی داده است وشاخصهای مرگ ومیر مادر وکودک ومرگ ومیر ناشی از بیماریهای عفونی سیر نزولی داشته است.در بعضی از زمینه ها از جمله رفتارهای تغذیه ای خانواده  روستایی با اینکه فعالیت های بسیاری صورت گرفته وشاهد دستاوردهایی خوبی هم بوده ایم.اما راضی کننده نمی باشد.زیرا تغذیه خانواده روستایی به غیر از مداخلات پزشکی وآموزشی وبهداشتی وابسته به متغیر های دیگری ازجمله اقتصاد خانوار-تغیرات آب وهوایی-خشکسالی ...نیز می باشد..در حالی که مستحضرید کیفیت تابعی ازفعالیت هایی است که تغییرات را کنترل کرده وبه حداقل ممکن می رسانند.هرم غذایی وبرنامه هایی تغذیه ای در عین علمی بودن به خاطر هزینه بر بودن ووارداتی بودن مفاهیم آن در شرایط تطبیق با شرایط موجود تغذیه خانواده روستایی دچار چالش (فاصله آموزش تا عمل)می گردد.پیرو همین مقوله نویسندگان مقاله با تهیه یک نیاز سنجی اولیه وتدوین برنامه swot  به بررسی فرصت ها وچالشها ونقاط ضعف وراهکارها پرداخته وبا شناخت سبد خانوار رایج در منطقه روستایی وعشایری هر مداخله وراهکار های منجر به بهبودی را بر آن پایه می دانند.

بیان مسئله:طبق بررسی انجام شده سوءتغذیه از نوع تغذیه ناکافی((under nutrition چهارمین علت مرگ ومیر کودکان در کشور می باشد.این نوع سوءتغذیه علاوه بر افزایش مرگ ومیر کودکان باعث ایجاد بیناریهای متعدد وکاهش دایمی رشد جسمی وعقلی مبتلایان می گردد.امروزه گرسنگی در کشور وجود ندارد واشکال وخیم سوءتغذیه مانند ماراسموس وکواشیور کور نیز به ندرت مشاهده می شوند وقسمت اعظم مبتلایان از نوع بینابینی طبقه بندی می شوند.وبسیاری از سوءتغذیه های خفیف تر ممکن است ناشناخته ودرمان ناشده باقی بمانند.کم بودن کیفی ویا کیفی به علت (ناداری ویا ناآگاهی) علت اصلی این معضل بوده که در کنار بیماریهای عفونی وانگلی به تغذیه ناکافیunder nutrition) ( منجر می شود.شناخت عادات غذایی بضاعت تهیه مواد غذایی اولیه  وشناخت کمبود های تغذیه ای هرخانوار مداخله ای است که می تواند راهگشا بوده وبا حداقل هزینه وصرف کمترین زمان آموزش  تغذیه ناکافی مناطق روستایی را بهبود بخشید.تهیه جداول ویژه ثبت تغذیه هر خانوار وتعیین قدرت تولید ومعاوضه ویا تبدیل موادغذایی هرخانوار مفدمه ای مناسب برای رسیدن به این هدف خواهد بود

 

مواد وروشها این تحقیق یک بررسی توصیفی-مداخله ای درمورد خانواده های دارای کودک می باشد. و تعداد 250 خانوار از شهرستان اردل به صورت راندوم از مناطق روستایی شهرستان اردل که تفاوت های فومی وخورده فرهنگی نسبتا متفاوتی بودند انتخاب شدند و ضمن تکمیل پرسشنامه یاد آمد مواد غذایی آموزشهایی نیز پس از پرسشگری به روش مصاحبه عمیق وبررسی باورها ونگرشهای تغذیه ای ومشاهده رفتارهای تغذیه ای (کاپ )جداول تکمیل و به خانوارها آموزش مورد نیاز هرخانوارداده شد.وسال بعد بهبود کمی وکیفی تغذیه ای در این خانوارها بررسی گردید.نتایج در برنامه اکسل تدوین وشاخص ها ونمودارهای بدست آمده گوبای اثربخشی این روش مداخله ای دارد

.

یافته های این تحقیق در جدول زیر آمده است                        جدول  شماره یک

کمترازمقداراستاندارد

درصدافرادبامصرف استاندارد

 توصیه شده

درصدافرادبامصرف بیش از مقدار توصیه شده

 

50

35.4

14.6

 شیروماست

70.4

23.4

6.1

پنیروکشک

8.5

30.3

61.2

مجموع غلات

48.1

50.3

1.5

بستنی

74.3

25.7

0

سبزی

76.9

19.6

3.5

میوه

84.2

15.8

-0

مغزها

61.6

26.1

12.3

گوشتهاوتخممرغ

89.6

10.4

0

تحوبا

26.2

51.9

21.9

کره و روغن

24.2

28.8

46.9

مربا عسل قند و شکر

35

33.1

31.9

هله هوله

                                        جدول شماره2

خانوار:شماره:

روستای:

نام پدرخانوار:

نوع موادغذایی تبدیل شده

نوع موادغذایی تعویض شده

نوع موادغذایی خریداری شده

نوع موادغذایی تولید شده در خانوار

 

 مربا-ترشی-رب

..

 مازاد تولید کشاورزی تعویض می شود

 خرید از شهر-مغازه روستا-فروشنده دوره گرد

 

   کشت وکار

لبنیات...

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مهر 1387ساعت 21:38  توسط امیر علی ناطق  | 

چکیده مقاله ارسال شده به همایش جامعه ایمن

بسمه تعالی

 

عنوان مقاله:پژوهش نقش ورزش درارتقاء سلامت دانش آموزان

مکان:شهرستان اردل

زمان:سالهای85-86

نویسنگان:امیرعلی ناطق-هومان همتی-تیمورعسگری :کارشناسان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مقدمه:امروزه بیماریهای مزمن 75درصد علت مرگ بزرگسالان یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت افرادجامعه می باشد.همچنین 80درصد افراد بالغ به علت عدم تحرک وضعف عضلانی حداقل در طول زندگی کمردرد را تجربه می کنند.از طرفی بررسی ها نشان داده میزان مرگ براثرسرطانهای دستگاه گوارش در بین ورزشکاران 5تا25درصد کمتر از افراد کم تحرک می باشد.

یکی از راههای اصلی کاهش بیماریهای مزمن انجام ورزش منظم می باشد.درونی نمودن این قبیل رفتارهای سالم خصوصا از آغاز کودکی ونوجوانی بسیار اهمیت دارد. از جهتی آسیب های ورزشی یکی از موانع پیشترفت ورزشکاران است. بنابراین(امنیت ورزشی)موضوع با اهمیتی است که عدم توجه به آن سلامت ورزشکاران خصوصا کودکان ونوجوانان را تهدید می کند.ونه تنها ورزشکاران در رشته ورزشی خود موفق نمی شوند.بلکه از نظرجسمی وروانی با مشکلاتی مواجه خواهند شد.برای ایجاد امنیت ورزشی همکاری تیمی متشکل از مربی ورزشی.کارشناس تغذیه.پزشک.مشاور روانی.با همکاری بین بخشی ادارات ذیربط ضروری است.بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی عوامل موثر برامنیت ورزشی ونتایج حاصله از تشکیل( تیم امنیت ورزشی) صورت گرفت

مواد وروشها:تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-مداخله ای می باشد که برروی دانش آموزان ورزشکار شهرستان اردل صورت گرفت.ابزار گرد آوری داده ها.جدول استاندارد قد ووزن(( NCHSمی باشد.این مطالعه در سه مرحله انجام شد:

مرحله اول:تعیین گروه مورد مطالعه که به صورت تصادفی ساده در دو مرحله از بین دانش آموزان ورزشکار تعداد 32جدوکار انتخاب شدند.

در مرحله دوم پس از ارزیابی اولیه ونیاز سنجی آموزشی طراحی ومداخله آموزشی جهت دانش آموزان مورد مداخله واولیا ی ایشان صورت گرفت.

یافته ها:نتایج حاصله از بررسی نشان داد که میانگین سنی دانش آموزان مورد مطالعه5/11سال است وقبل از مداخله 62درصد دانش آموزان قدکمتر از استاندارد برای سن و31درصد وزن کمتر از استاندارد برای قد داشتند.و7درصد مابقی در سطح نرمال بودند وهیچ کدام از دانش آموزان مورد مطالعه در سال قبل موفق به کسب مقام قهرمانی در این رشته نشده بودند .پس از مداخله نتایج نشان داد که 50درصد موارد مشکل دار وزنی بهبود یافته اند.وهمچنین 5/12درصد دانش آموزان مورد مطالعه در آخرین مسابقه موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.از طرفی متقاضیان شرکت در رشته های ورزشی با شرایط ایمن 30درصد افزایش داشت.

بحث ونتیجه گیری:ورزش ایمن یکی از عوامل موثر در حفظ وارتقاء سلامت ورزشکاران بوده وتاثیر زیادی برموفقیت ورزشی ایشان دارد.

بررسی ها نشان داده که توجه به عوامل موثر بر ایمنی ورزشی نه تنها در کاهش آسیبهای ورزشی موثر است بلکه نهایتا موفقیت چشمگیری را برای ورزشکار به دنبال دارد.نتایج تحقیقات مختلف نشان داده  که همراهی تیم ایمنی ورزشی متشکل ازافراد فوقالذکر نه تنها در کاهش آسیبهای ورزشی موثر بوده بلکه بر میزان موفقیت ورزشکاران در کسب مقام قهرمانی تاثیر به سزایی داشته است. لذا توصیه می گردد. ضمن هماهنگی های بین بخشی با ادارات ذیربط ترتیبی اتخاذ گرددتا در هیات های ورزشی مختلف ورزشی نسبت به ایمنی ورزشکاران توجه بیشتری صورت گرفته وبا تشکیل تیم ایمنی ورزشی ضمن حفظ وارتقای سلامت ورزشکاران در توسعه ورزش در سطح محلی وملی موفق تر باشیم.

با ایجاد امنیت ورزشی وتشویق سایر دانش آموزان برای جذب به مراکز معتبر ورزشی باعث دوری ایشان از فعالیت های مخرب احتمالی(موادمخدرو...)در اوقات فراغت ایشان بشود.خصوصا در شهرهای بزرگ وجمعیت حاشیه نشین که دسترسی وکنترل مستقیم برروی اوقات فراغت ایشان موجود نیست.توصیه می گردددر این رابطه تحقیقات بیشتر وگسترده تری صورت گیرد تا بتوان منابع اطلاعاتی ملی وبومی خود را تقویت کنیم.

*کلید واژه:ورزش ایمن.ارتقاء سلامت .دانش آموزان.تیم ایمنی بهداشتی

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1387ساعت 17:19  توسط امیر علی ناطق  |